Parc Machine Icon

Mill turn Lathe MORI-SEIKI NL2500

Ø250 Lg.700 / 4 AXIS